سـیـسـتـم جامع اتوماسیون فنی، اداری و مالی دفاتر بیمه ای «سیستم جافام» با هدف مکانـیزاسیـون عملیات اجرایی فـعالـیت کارگزاران و نمایندگان بیمه (دفاتر بیمه ای) در سال 1372 با همکاری استادید و کارشناسان صنعت بیمه طراحی و به مرور در حین اجرا، مراحل تکمیلی خود را پشت سرگذاشت. ....